Сайтът използва „бисквитки“, за да може да функионира нормално.
ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА СДРУЖЕНИЕ „ЛОТОС-ДОМАШНИ ГРИЖИ“

Активен живот

Дейностите на Български Червен кръст, осъществявани съвместно и в полза на възрастните хора, са в синхрон с разработената през 2009 г. Платформа на БЧК за работа с възрастни хора. Чрез приоритетите и конкретните дейности, дефинирани в Платформата, Българският Червен кръст допринася за ускоряване процеса на социално включване на възрастните хора, като създава  възможности за използване на техните ресурси с цел пълноценно участие в икономическия, социалния и културния живот на общността. От 2009 г. БЧК е пълноправен член на Европейската Платформа на възрастните хора AGE Platform Europe и е припознат като организация, активно работеща в полза на възрастните хора и сред своите партньори в Европа.        

На базата на дългогодишния опит на Български Червен кръст в работата за” и „със” възрастни хора, организацията реализира проект “Повишаване информираността на обществото по проблемите на възрастните хора и защита на техните права”, чрез който за първи път в България се въведе съвместния подход за работа с възрастни хора и направи представителите на третата възраст активни участници в живота на своите общности, както и в обсъждането и разрешаването на конкретни проблеми, които пряко ги засягат. В основата на този процес са редица обучения, насочени към овластяване на възрастните хора, придобиване на различни умения и запознаването им с правата, които притежават. В резултат, възрастните хора стават инициатори на различни дейности в подкрепа на други уязвими групи, както и реални застъпници за своите права.

Осъществяването на различни дейности в 14 региона на страната  - Монтана, Пловдив, Благоевград, Ловеч, Смолян, Добрич, Шумен, Русе, Враца, Търговище, Габрово, Кюстендил, Плевен и Ямбол от над 1500 активни и обучени доброволци, доведе до повишаване на осведомеността относно актуалните проблеми на възрастните хора, но в същото време подчерта тяхната роля като ценен ресурс за обществото и източник на различни знания и умения. Съвместно с представители на местната власт, партньорски организации и НПО, през последните 12 години се организираха множество  кръгли маси и тематични срещи по различни теми с цел разрешаване на конкретни проблеми по места, напр. недостъпен градски транспорт и градска инфраструктура, по-ефективно използване и разнообразяване на съществуващите социални услуги, подобряване начина на живот на най-уязвимите групи в общността и др.

По-долу са посочени добри практики, които традиционно се изпълняват от възрастните хора в изброените региони:

- Целогодишни домашни посещения на болни и самотни възрастни хора. При посещенията доброволците от третата възраст оказват помощ и подкрепа в различни ежедневни дейности като придружаване до лекар, аптека, пазаруване и разходка. В дома на бенефициентите те провеждат разговори, четене на литература, отбелязване на лични празници и др.

Посещения в специализираните институции за възрастни хора, при които доброволците поднасят празнични програми по повод национални и християнски празници;

- Помощ в предоставянето на храна в 3 обществени трапезарии;  активно участие във фондонабирателни кампании по програма „Хранителна банка”, както и при раздаване на хуманитарни помощи в социалните приемни на БЧК;

- Дейности, насочени към насърчаване на активния и здравословен начин на живот на възрастните хора. Ежемесечно се организират и провеждат здравни беседи с лекари-специалисти по актуални и предпочитани от възрастните хора теми;

- Занимания с деца, лишени от родителска грижа, които имат за цел укрепване на връзката между поколенията и възпитаване в нравствени норми и навици у децата за по–лесна и добра адаптация към живота извън институциите. Провеждат се разнообразни мероприятия за предаване на знания, умения и опит на децата от страна на възрастните доброволци;

- Посещения в домове за възрастни хора с умерена умствена изостаналост и участие в дейности по трудотерапия, литературни занимания и разговори;

В четири области на страната – Пловдив, Враца, Добрич и Благоевград,  беше реализиран проект “Възрастни доброволци подпомагат деца от социални институции. Баба и дядо за децата”. Хора от третата възраст – доброволци на БЧК, оказаха помощ и подкрепа на деца от социални институции. Доброволците предадоха опита, знанията и уменията си на децата, които не са имали възможността да общуват с баба и дядо. Бяха организирани различни дейности за запознаване с българските обичаи и традиции и за създаване на устойчиви емоционални връзки между поколенията. 54 възрастни доброволци работиха със 139 деца от 6 дома на територията на посочените области.

Български Червен кръст беше партньор по проект  “Възрастните жени в Европа”, в който участваха организации от Австрия, Германия, Италия, Чехия и Литва. В рамките на проекта беше направено сравнително изследване на начина на живот на жените от третата възраст в различни държави в Европа. По творчески начин бяха описани биографиите на членовете на групата. Бяха проведени обучения, чрез които жените над 50-год. възраст да се научат да използват новите технически средства за комуникация и обмен на информация. През периода на проекта бяха осъществени работни срещи в страните-партньори: България, Чехия, Италия и Германия. В срещите активно се включиха 12 активни доброволци от България, които имаха възможността да обменят идеи за бъдещи дейности с доброволци от други държави.

Българският Червен кръст е член и на международната мрежа от неправителствени организации, работещи по проблемите на възрастните хора – SEVEN. Това членство дава възможност за обмен на опит и добри практики между възрастни доброволци от Италия, Германия, Испания, Австрия, Белгия, Великобритания, Франция и България. Чрез членството в тази мрежа нашата организация намери партньори и реализира проекти, подкрепящи социалното включване на възрастните хора.

Един от реализираните проекти в рамките на SEVEN е „Възрастни доброволци предоставят социални услуги” по програма GRUNDTVIG, чиято основна цел беше обмен на доброволци, реализиращи дейности в социалната сфера и запознаване с механизмите на координация и обучение на възрастни доброволци в Австрия и България. Проектът спомогна за подобряване  на културните и езикови познания на участниците, тяхното личностно развитие и стимулира развитието на доброволческите дейности при предоставяне на социални услуги в двете държави. Активно участие в него взеха общо 16 възрастни доброволци, а за извършените дейности двете национални дружества изготвиха документални филми.                    

Български Червен кръст се явява като катализатор в процесите на обучение и медиатор при реализиране на дейностите на възрастните хора в полза на цялото общество. Чрез осъществяване на връзка между хората от третата възраст и представителите на централната и местна власт, се допринася за преодоляване на бариерите пред възрастните хора за техния активен живот. Организацията изпълнява и своята роля, като лобира за формиране на политики за подобряване качеството на живот на хората от третата възраст на национално и международно ниво.