На 28 юни 2012 г. в залата на БЧК – Ямбол се проведе обучение на тема „Мениджмънт на бедствия – базисни познания и умения. Възрастните хора и бедствията” за представителите на целевата група по проект "Повишаване информираността на обществото по проблемите на възрастните хора и защита на техните права" на Български Червен кръст. Обучител бе Добриела Праматарова – специалист „Мениджмънт на бедствия” в БЧК – Ямбол.

Директорът на Секретариата на ОС на БЧК – Ямбол, инж. Митко Филипов откри обучението и запозна участниците с основната му цел.

В обучението участваха 25 възрастни мъже и жени, които са доброволци на БЧК от структурите на пенсионерските клубове и от дружествата на червенокръстката организация.

Обучението включваше различни теми, както следва: Климатични промени – последици; Видове бедствия – определение; Възможни бедствия на територията на страната и Ямболска област; Зони на действие, екипи и др.

Възрастните хора се запознаха с нормативната база, документи, споразумения за сътрудничество, както и с ролята и мястото на Български Червен кръст по време на бедствие.

Участниците имаха възможност да работят в малки групи върху задачи свързани с: Ключови компетенции на оказващия помощ и подкрепа при бедствия, аварии и катастрофи; Правилника за набиране и разпаделение на средства по паричен фонд за подпомагане на пострадали при БАК; Семеен план за реагиране при бедствия; Уязвими групи при бедствия – специфични особености и др.

Всички доброволци участваха много активно в обучението и работата в малките групи, а в заключение те попълниха анкета за обратна връзка, с която ще се оцени удовлетвореността им от проведеното обучение.