На 29 юни 2012 г. в залата на БЧК – Ямбол се проведе обучение за представителите на целевата група по проект "Повишаване информираността на обществото по проблемите на възрастните хора и защита на техните права" на тема Първа долекарска помощ – базисни познания и умения, обучител бе д-р Панайот Попов – лицензиран лектор по първа помощ към БЧК – Ямбол.

В обучение участваха 25 представители от целевата група по проекта, които са доброволци на БЧК от структурите на пенсионерските клубове и от дружествата на червенокръстката организация.

Обучението включваше теоретична и практическа част, по време на теоретичната част бяха разгледани въпросите: Органи и системи поддържащи основните жизнени функции на човека – жизнени показатели; Нарушение на съзнанието; Видове рани; Травми на опорно – двигателният апарат и др.

Програмата на обучението бе съобразена със спецификата на целевата група, специално внимание бе отделено на темите за Първа помощ при: инфаркт на миокарда и инсулт, диабет, хипертония, епилепсия, астма, слънчев и топлинен удар.

Д-р Попов представи последователността на действията и стъпките, когато имаме човек в безсъзнание, липса на дишане и липса на кръвообръщение – установяване степента на съзнание на пациента, осигуряване на проходими въздушни пътища, проверка за наличие на дишане, обдишване, извънгръдни притискания на сърцето и др.

В практическата част бе направена демонстрация на техника за спасяване върху манекен на пострадал в безсъзнание с нарушено дишане и кръвообръщение – Кардио - пулмонална ресусцитация, след като са освободени дихателните пътища

Доброволците участваха активно в практическата част на обучението, преди закриването му попълниха анкети за обратна връзка.