На 11 юни 2012 г. бе реализирана обмяна на опит – дейност по проект "Повишаване информираността на обществото по проблемите на възрастните хора и защита на техните права" на Български Червен кръст, представители на целевата група по проекта – възрастни хора - доброволци на БЧК - Ямбол посетиха ОС на БЧК – Пловдив.

Целта на срещата бе възрастните хора де се запознаят с реализираните дейности по същия проект в Област Пловдив и да обменят опит и добри практики.

Директорът на ОС на БЧК - Пловдив г-жа Таня Георгиева откри срещата и изрази удовлетворението си от извършените дейности по проекта с активното участие на възрастните хора до момента.

Доброволците от БЧК – Пловдив споделиха пред участниците от гр. Ямбол добри практики от работата си с възрастните хора свързани с: посещения в домовете на самотни възрастни хора; организиране на тържества в социални институции за възрастни хора; работа с потребителите на Дневен център за възрастни хора към БЧК – Пловдив и бенефициентите на Социална трапезария; кампании по лобиране и фондонабиране.

Част от възрастните доброволци от целевата група по проекта от гр. Пловдив са работили дълго време с деца от: Домовете за деца лишени от родителска грижа; деца със специфични потребности и деца ползващи услугите на Дневен център за деца с увреждания.

Г-жа Елена Панова – специалист Социални дейности в Многофункционален социален център на БЧК – Пловдив презентира резултатите от кампаниите по лобиране и фондонабиране по проект "Повишаване информираността на обществото по проблемите на възрастните хора и защита на техните права" .

След представяне на презентациите доброволците от БЧК – Ямбол споделиха реализираните инициативите по този проект през 2012 г., благодариха на домакините за споделеният опит, който ще адаптират и приложат в завиимост от нуждите на възрастните хора в гр. Ямбол.

След приключване на работната среща за обмяна на опит между двете областни организации на БЧК, по време на разходка в старият град Пловдив, доброволците продължиха да споделят идеи и планове за работата си по проекта занапред.