Какъв е съставът на Центъра „Домашни грижи“?

Висококвалифицирани медицински сестри и домашни помощници, притежаващи удостоверение за успешно завършен специализиран курс „Домашни грижи” при Български Червен кръст.

Обучението се извършва по лицензирана програма за професионално обучение в НАПОО, а обучителните програми са разработени на базата на швейцарския опит, съобразени са с европейските изисквания и са адаптирани към условията в България. Обучението се провежда от преподаватели от Факултета по обществено здраве на МУ – София.

Медицинските сестри и домашните помощници притежават и допълнителни знания и умения, получени чрез периодични надграждащи обучения, осъществени от експерти на швейцарската асоциация "Шпитекс" и Български Червен кръст. Част от темите на тези обучения са  "Основи на кинестетиката", "Профилактика на декубитус и третиране", "Профилактика на стреса и "бърн-аут" синдрома", "Комуникации в екипа и с потребителите", "Концепция за третиране на раните и хигиена", "Оказване на първа долекарска помощ" и др.

Всички работещи в Центровете „Домашни грижи“ притежават специални легитимационни карти със снимки и печат, гарантиращи тяхната принадлежност към Български Червен кръст или Сдружение "Лотос-Домашни грижи".