• По-ефективно и ефикасно използване на финансовите и човешки ресурси за предоставяне на социално-здравни услуги;
  • Разглеждане и задоволяване на индивидуалните нужди на всеки бенефициент;
  • Използване на уюта и сигурността на домашната среда за възстановяване на психо-социалния статус на хронично болни възрастни хора и такива с трайни увреждания;
  • Обезпечаване на по-лесен за нуждаещите се достъп до социални услуги и здравни грижи;
  • Превенция на хоспитализацията и рехоспитализацията по социални причини;
  • Подпомагане членовете на семействата, които се грижат за своите родители и близки.

За кого са най-подходящи грижите в домашна среда?

•    Възрастни хора с хронични заболявания и трайни увреждания;

•    Хора след активно лечение в болница;

•    Възрастни и самотно живеещи хора, срещащи трудности при справяне с ежедневните си дейности;

•    Възрастни хора в малки и отдалечени населени места с ограничен достъп до медицински грижи и социални услуги.