На 9.09.2015 г. на второ четене Парламентът прие промени в Закона за лечебните заведения, които за първи път ще позволят предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги от страна на неправителствените организации - доставчици на социални услуги, наред с лечебните заведения и общините. Според текстовете на закона, юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани в Агенцията за социално подпомагане, ще могат да осъществяват социална работа и да предоставят здравни грижи, включително в домашна среда, в подкрепа на деца, бременни жени, хора с увреждания и хронични заболявания и възрастни хора, които имат нужда от подкрепа при изпълнение на ежедневните си дейности. Интегрирани здравно-социални услуги за лица под 18 години ще се предоставят след получаване на лиценз и при спазване на изискванията на Закона за закрила на детето.

Финансирането на тези услуги се предвижда да се извършва от различни източници - държавен бюджет, общински бюджети, национални и международни програми, включително и от доставчиците на социални услуги или други източници.

Целта на комплексното предоставяне на здравни грижи и социални услуги е да отговори на реалните потребности на нуждаещите се, да улесни достъпа на всеки гражданин до здравна помощ и качествени услуги с цел превенция на социалното изключване, както и да гарантира достоен и независим живот на потребителите, позволявайки им да останат да живеят максимално дълго в техните домове.

Предложението за законодателно регламентиране на интегрираните здравно-социални услуги беше изработено по инициатива на Български Червен кръст в рамките на проект „Домашни грижи за независим и достоен живот“, който организацията понастоящем осъществява в партньорство с Министерство на здравеопазването, Министерство на труда и социалната политика и Швейцарски Червен кръст и с подкрепата на Швейцарската агенция за сътрудничество и развитие.