Към настоящия момент БЧК осъществява проект „Домашни грижи за независим и достоен живот” /2012-2016 г./ в партньорство с Министерство на здравеопазването, Министерство на труда и социалната политика и Швейцарски Червен кръст. Проектът се финансира в рамките на Българо-швейцарската програма за намаляване на икономическите и социалните различия в разширения ЕС и има за цел институционализиране на услугата „домашни грижи“ като форма на интегрирано предоставяне на здравни грижи и социални услуги по домовете на възрастни хора с хронични заболявания и трайни увреждания.

Основните задачи на проекта включват: адаптиране на нормативната база в България; разработване на единни национални стандарти за качество на здравните грижи и социалните услуги в домашна среда; остойностяване на предоставяните услуги и изработване на устойчиви механизми за тяхното финансиране; създаване на четири Центъра „Домашни грижи“ в четири общини на област Враца и предоставяне на професионални здравни грижи и социални услуги на 400 възрастни хора с хронични заболявания и трайни увреждания в техните домове; проучване на специфичните нужди и възможностите за предоставяне на услугата „домашни грижи” сред представителите на ромската общност;

За постигане на тези задачи активна роля имат експерти от МЗ, МТСП и ШЧК. Във всяко едно от посочените направления проектът предвижда широко партньорство и с други компетентни институции и неправителствени организации, сред които Български лекарски съюз, Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи, Националната здравно-осигурителна каса, медицинските университети, пациентски организации и др. 

Постигнати резултати /2012-2014/:

1. Изработено предложение за изменение и допълнение в Закона за здравето.

Предложението е изработено от работни групи, в които бяха включени представители на МТСП, АСП и БЧК /за анализ на нормативната база в социалната сфера/, както и представители на МЗ, НЗОК, Български лекарски съюз, Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи и БЧК /за анализ на нормативната база в здравната сфера/. През м. юни, 2014 г. предстои неговото разглеждане в 42-то Народното събрание.

2. Изградени и функциониращи четири Центъра “Домашни грижи“ в област Враца

Центровете „Домашни грижи“ са изградени в общините Враца, Бяла Слатина, Криводол и Оряхово. Във всеки от тях работят екипи от медицински сестри и домашни помощници – общо 50 души.  С оглед качествено предоставяне на здравните грижи и социалните услуги в домашна среда, преди назначаването им на работа в центровете, всички членове на екипа  преминават задължително обучение, организирано от БЧК в рамките на 160 учебни часа за медицинските сестри и 120 учебни часа за домашните помощници. Обучението е насочено към придобиване на умения и знания относно спецификата на работа с възрастни и болни хора в домашна среда. Обучението включва и усвояване на умения за извършване на индивидуална оценка на нуждите на пациента от страна на медицинските сестри, спазване и прилагане на критерии за качество на услугите, както и изработване на редовна статистика за предоставените услуги, която впоследствие служи за оценка на тяхната ефективност.

В процеса на работа персоналът преминава допълнителни обучения, провеждани от експерти от Швейцария във връзка с профилактика и лечение на декубитус, лечение и обработка на рани, кинестетика, специфика при спазване на хигиената в дома, комуникации в рамките на екипа и с потребителите, справяне със стреса и Бърнаут-синдром и др.

 3. Подбор на бенефициенти и предоставяне на услугите

Подборът се извършва съгласно строго определени критерии, съгласувани с партньорите в проекта МЗ и МТСП. В комисиите за подбор на бенефициентите участват представители на Областния съвет на БЧК, на всяка една от общинските администрации, на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ и РЗИ – Враца.

Към м. юни 2014 г. екипите на четирите центъра предоставят редовни грижи на 400 потребители. Във всеки от центровете има листа на чакащите, като техните молби предстои да бъдат разгледани поетапно от съответните комисии.

 4. Проведено проучване сред ромската общност в област Враца

С оглед проучване на специфичните нужди на ромите и възможностите за предоставяне на услугата „домашни грижи“ сред тях, в периода юни – август, 2013 г. беше проведено проучване в четирите общини по проекта. Резултатите от проучването са официално публикувани в доклад.

 5. Въвеждане на специализиран софтуер

През м. януари, 2014 г. в центровете „Домашни грижи“ беше въведена специализирана софтуерна програма, която подпомага отчитането на цялостната дейност на центровете, анализа на ефективността на предоставяните грижи и услуги, както и тяхното остойностяване.