Програма „Домашни грижи“, реализирана от Български Червен кръст, беше включена като добра практика в наскоро издаден сборник на Европейския регионален офис на Световната здравна организация със заглавие „Научени уроци вследствие трансформиране на системите за предоставяне на здравни грижи: сборник от инициативи в Европа“. Документът включва примери от 53 държави – членки на СЗО на територията на Европа. На фона на демографските предизвикателства, пред които е изправена нашата държава, Световната здравна организация поставя акцент върху опита на Български Червен кръст в предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги за възрастни хора с хронични заболявания и трайни увреждания в общността. Специален фокус е поставен върху проект „Домашни грижи за независим и достоен живот“, реализиран съвместно с МЗ, МТСП и Швейцарски Червен кръст с подкрепата на Българо-швейцарската програма, който се реализира от 2012 г. и има за цел изграждане на институционалната рамка с цел устойчиво, качествено и ефективно предоставяне на този тип услуги в бъдеще.

Сборникът е достъпен и в електронен вариант на следния линк: http://www.euro.who.int/en/health-topics/Health-systems/health-service-delivery/publications/2016/lessons-from-transforming-health-services-delivery-compendium-of-initiatives-in-the-who-european-region-2016.